بکندباز

تابع ‎filetype()‎ در PHP

مثال

چاپ نوع فایل “test.txt”:

<?php
echo filetype("test.txt");
?>

توضیحات

تابع ‎filetype()‎ نوع فایل ورودی را برمیگرداند.

مقادیر احتمالی در خروجی:

 • fifo
 • char
 • dir
 • block
 • link
 • file
 • socket
 • unknown

نکته: نتیجه ی این تابع کش می شود. و در صورت نیاز با استفاده از تابع ‎clearstatcache()‎ می توانیم کش را پاک کنیم.

سینتکس

filetype(filename)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
filenameاجباری. آدرس فایل

مثال

برگرداندن نوع فایل برای /images/:

<?php
echo filetype("/images/");
?>

تست آنلاین تابع ‎filetype()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0