بکندباز

تابع ‎ftp_rmdir()‎ در PHP

مثال

حذف یک پوشه در سرور FTP:

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

$dir = "php/";

// try to delete $dir
if (ftp_rmdir($ftp_conn, $dir))
 {
 echo "Directory $dir deleted";
 }
else
 {
 echo "Problem deleting $dir";
 }

// close connection
ftp_close($ftp_conn);
?>

توضیحات

تابع ‎ftp_rmdir()‎ یک پوشه را از روی سرور FTP پاک می کند.

نکته: پوشه قبل از پاک شدن باید خالی شده باشد!

نکته: برای ساخت پوشه ی جدید از تابع  ftp_mkdir() استفاده کنید.

سینتکس

ftp_rmdir(ftp_conn, dir);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
ftp_connاجباری. اتصال FTP
dirاجباری. آدرس پوشه ی خالی
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0