بکندباز

تابع ‎get_resource_type()‎ در PHP

مثال

چاپ نوع متغیر:

<?php
$file = fopen("test.txt","r");
echo get_resource_type($file);
?>

توضیحات

تابع ‎get_resource_type()‎ نوع یک متغیر(منبع) را برمیگرداند.

سینتکس

get_resource_type(resource);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
resourceاجباری. منبع
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0