بکندباز

تابع ‎dir()‎‎ در PHP

مثال

استفاده از تابع ‎dir()‎‎:

<?php 
$d = dir(getcwd()‎);

echo "Handle: " . $d->handle . "<br>";
echo "Path: " . $d->path . "<br>";

while (($file = $d->read()‎) !== false){ 
  echo "filename: " . $file . "<br>"; 
} 
$d->close()‎; 
?>

خروجی:

Handle: Resource id #2
Path: /etc/php
filename: .
filename: ..
filename: ajax.gif
filename: books.xml
filename: cdcatalog.xml
filename: cd_catalog.xml
filename: default.asp
filename: demo_array.asp
filename: demo_array.htm
...
...
...

 

توضیحات

تابع ‎dir()‎‎ یک نمونه از کلاس Directory را در خروجی برمیگرداند. این تابع، برای خواندن یک پوشه استفاده می شود که شامل موارد زیر می شود:

  • پوشه ی داده شده باز می شود
  • ویژگی های handle وpath از تابع ‎dir()‎‎ در دسترس هستند
  • هر دو ویژگی  handle و pathیه متد دارند: ‎read()‎‎, ‎rewind()‎‎, and ‎close()‎‎

سینتکس

dir(directory, context)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
directory اجباری.آدرس پوشه
context اختیاری.
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*