بکندباز

تابع ()array_uintersect در PHP

مثال : مقادیر دو آرایه را با هم مقایسه کن (با استفاده از تابع کاربر) و شباهت ها را در خروجی نمایش بده:

<?php
function myfunction($a,$b)
{
if ($a===$b)
  {
  return 0;
  }
  return ($a>$b)?1:-1;
}

$a1=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue");
$a2=array("a"=>"blue","b"=>"black","e"=>"blue");

$result=array_uintersect($a1,$a2,"myfunction");
print_r($result);
?>

توضیحات

تابع ()array_uintersect مقادیر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و شباهت را برمیگرداند.

این تابع برای مقایسه مقادیر از یک تابع ساخته شده توسط کاربر استفاده می کند.

این تابع مقادیر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و یک آرایه را در خروجی برمیگرداند که شامل مقادیری از آرایه اول است که در آرایه های دوم و سوم و … وجود ندارند.

دستور تابع

array_uintersect(array1, array2, array3, ..., myfunction)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*