بکندباز

متد ‎difference()‎ در پایتون

مثال

به دست آوردن آیتم هایی از ست x که در ست y وجود ندارد:

x =  {"apple", "banana", "cherry"}
y = {"google",  "microsoft", "apple"}

z = x.difference(y) 

print(z)

توضیحات

متد ‎difference()‎ آیتم هایی از ست اصلی که در ست دوم وجود ندارد را در خروجی برمیگرداند.

سینتکس

set.difference(set)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
set اجباری.

مثال

به دست آوردن آیتم هایی از ست y که در ست x وجود ندارد:

x =  {"apple", "banana", "cherry"}
y = {"google",  "microsoft", "apple"}

z = y.difference(x) 

print(z)
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0