بکندباز

تابع ‎idate()‎‎ در PHP

مثال

فرمت دهی زمان و تاریخ محلی به عنوان یک عدد. تست همه ی فرمت ها:

<?php
echo idate("B") . "<br>";
echo idate("d") . "<br>";
echo idate("h") . "<br>";
echo idate("H") . "<br>";
echo idate("i") . "<br>";
echo idate("I") . "<br>";
echo idate("L") . "<br>";
echo idate("m") . "<br>";
echo idate("s") . "<br>";
echo idate("t") . "<br>";
echo idate("U") . "<br>";
echo idate("w") . "<br>";
echo idate("W") . "<br>";
echo idate("y") . "<br>";
echo idate("Y") . "<br>";
echo idate("z") . "<br>";
echo idate("Z") . "<br>";
?>

توضیحات

تابع ‎idate()‎‎ یک تاریخ و زمان محلی را به عنوان یک عدد فرمت دهی می کند.

نکته: تابع ‎idate()‎‎ برای پارامتر format فقط یک کاراکتر می پذیرد!

سینتکس

idate(format, timestamp)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
format اجباری. نوع فرمت دهی

 • B – Swatch Beat/Internet Time
 • d – Day of the month
 • h – Hour (12 hour format)
 • H – Hour (24 hour format)
 • i – Minutes
 • I – returns 1 if DST (daylight saving time) is activated, 0 otherwise
 • L – returns 1 for leap year, 0 otherwise
 • m – Month number
 • s – Seconds
 • t – Days in current month
 • U – Seconds since the Unix Epoch (January 1 1970 00:00:00 GMT)
 • w – Day of the week (Sunday=0)
 • W – ISO-8601 week number of year (week starts on Monday)
 • y – Year (1 or 2 digits)
 • Y – Year (4 digits)
 • z – Day of the year
 • Z – Timezone offset in seconds
timestamp اختیاری.

تست آنلاین تابع ‎idate()‎‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*