بکندباز

تابع ‎ftp_login()‎ در PHP

مثال

اتصال، ورود و بستن یک اتصال FTP:

<?php
// connect to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");

// login
if (@ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass))
 {
 echo "Connection established.";
 }
else
 {
 echo "Couldn't establish a connection.";
 }

// do something...

// close connection
ftp_close($ftp_conn); 
?>

توضیحات

تابع ‎ftp_login()‎ به یک اتصال FTP لاگین می کند.

سینتکس

ftp_login(ftp_conn, username, password);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
ftp_connاجباری. اتصال FTP
usernameاجباری. نام کاربری
passwordاجباری. کلمه عبور
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0