بکندباز

تابع ‎rad2deg()‎ در PHP

مثال

تبدیل رادیان به درجه:

<?php
echo rad2deg(pi()) . "<br>";
echo rad2deg(pi()/4);
?>

توضیحات

تابع ‎rad2deg()‎ مقدار رادیان را به معادل درجه تبدیل می کند.

نکته: برای تبدیل درجه به رادیان از تابع ‎deg2rad()‎ استفاده کنید.

سینتکس

rad2deg(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
numberاجباری. رادیان
 

 


تست آنلاین تابع ‎rad2deg()‎

نتیجه:

 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0