بکندباز

تابع ()chr در PHP

مثال : برگرداندن کاراکتر ها از مقدار های مختلف ASCII:

<?php
echo chr(52) . "<br>"; // Decimal value
echo chr(052) . "<br>"; // Octal value
echo chr(0x52) . "<br>"; // Hex value
?>

توضیحات:

تابع ()chr یک کاراکتر را از مقدار ورودی ASCII مشخص شده، برمیگرداند.
مقدار ورودی ASCII می تواند به شکل دسیمال، اکتال یا هگزادسیمال وارد شود. مقدار اکتال با یک 0 قبل از آن و مقدار هگز با یک 0x قبل از آن مشخص می شود.

دستور تابع

chr(ascii)

تست آنلاین تابع ()chr

نتیجه:

کد هایی که این تابع درون آنها استفاده شده است:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0