بکندباز

تابع ‎is_resource()‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه آیا متغیر از نوع منبع است یا نه:

<?php
$file = fopen("test.txt","r");

if (is_resource($file)) {
 echo "File is open";
} else {
 echo "Error open file";
}
?>

توضیحات

تابع ‎is_resource()‎ چک میکند که آیا متغیر از نوع منبع است یا نه.

نکته: تابع ‎is_resource()‎ اگر متغیر منبع بسته شده باشد FALSE برمیگرداند.

این تابع اگر متغیر از نوع منبع باشد true یا (1) برمیگرداند و در غیر اینصورت false یا هیچی.

سینتکس

is_resource(variable);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
variableاجباری. منبع

تست آنلاین تابع ‎is_resource()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0