بکندباز

متد ‎capitalize()‎ در پایتون

مثال

بزرگ کردن اولین حرف جمله:

txt = "hello, and welcome to my world."

x = txt.‎capitalize()‎

print (x)

توضیحات

متد ‎capitalize()‎ اولین حرف متن را به حرف بزرگ تبدیل می کند.

سینتکس

string.‎capitalize()‎

مثال

در صورتی که جمله با عدد شروع شود، این متد هیچ تغییری روی متن نخواهد داد:

txt = "36 is my age."

x = txt.‎capitalize()‎

print (x)
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0