بکندباز

تابع ‎ftp_cdup()‎‎ در PHP

مثال

چاپ نام پوشه ی کنونی، و سپس تغییر به پوشه ی مادر:

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

// change the current directory to php
ftp_chdir($ftp_conn, "php");

// change to the parent directory
if (ftp_cdup($ftp_conn))
  { 
  echo "Successfully changed to parent directory.";
  }
else
  {
  echo "cdup failed.";
  }

// output current directory name
echo ftp_pwd($ftp_conn);

// close connection
ftp_close($ftp_conn);
?>

توضیحات

تابع ‎ftp_cdup()‎‎ پوشه ی کنونی را در یک سرور FTP به پوشه ی مادر تغییر می دهد.

سینتکس

ftp_cdup(ftp_conn);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
ftp_conn اجباری.اتصال FTP

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*