بکندباز

تابع ()array_combine در PHP

مثال : یک آرایه جدید بساز که کلید های آن از آرایه fname$ و مقادیر آن از آرایه age$ باشند:

<?php
$fname=array("Peter","Ben","Joe");
$age=array("35","37","43");

$c=array_combine($fname,$age);
print_r($c);
?>

توضیحات

تابع ()array_combine یک آرایه جدید با استفاده از دو آرایه، یکی به عنوان کلید ها و یکی به عنوان مقادیر آرایه جدید، ایجاد می کند

دستور تابع

array_combine(keys, values)

تست آنلاین تابع ()array_combine

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*