بکندباز

تابع ‎ftell()‎ در PHP

مثال

چاپ موقعیت کنونی اشاره گر خواندن/ نوشتن در فایل:

<?php
$file = fopen("test.txt","r");

// Print current position
echo ftell($file);

// Change current position
fseek($file,"15");

// Print current position again
echo "<br>" . ftell($file);

fclose($file);
?>

توضیحات

تابع ‎ftell()‎ موقعیت کنونی اشاره گر خواندن/ نوشتن در یک فایل باز را در خروجی برمی گرداند.

سینتکس

ftell(file)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
fileاجباری. فایل باز شده
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0