بکندباز

تابع ‎ftp_delete()‎ در PHP

مثال

پاک کردن یک فایل روی یک سرور FTP:

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

$file = "php/test.txt";

// try to delete file
if (ftp_delete($ftp_conn, $file))
 {
 echo "$file deleted";
 }
else
 {
 echo "Could not delete $file";
 }

// close connection
ftp_close($ftp_conn);
?>

توضیحات

تابع ‎ftp_delete()‎ یک فایل را روی یک سرور FTP پاک می کند.

سینتکس

ftp_delete(ftp_conn, file);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
ftp_connاجباری. اتصال FTP
fileاجباری. فایل
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0