بکندباز

تابع ()implode در PHP

مثال : عناصر آرایه را به صورت یک رشته کنار هم جمع می کند

<?php
$arr = array('Hello','World!','Beautiful','Day!');
echo implode(" ",$arr);
?>

دستور تابع

implode(separator,array)

تست آنلاین تابع ()implode

نتیجه:

کد هایی که این تابع درون آنها استفاده شده است:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0