بکندباز

لیست متد های مربوط به ماژول math در پایتون

لیست متد های مربوط به ماژول math در پایتون. برای استفاده از این متد ها باید ماژول math در فایل import شود. با کلیک روی هر کدام می توانید وارد صفحه جزئیات آن شوید. در صفحه جزئیات، توضیحات بیشتر، مثال ها و ابزار تست آنلاین هر کدام از توابع قرار گرفته است.

جدول برنامه نویسی

متد ها

متد توضیحات
‎math.acos()‎ محاسبه آرک کسینوس یک عدد
‎math.acosh()‎ محاسبه کسینوس هایپربولیک معکوس یک عدد
‎math.asin()‎ محاسبه آرک سینوس یک عدد
‎math.asinh()‎ محاسبه سینوس هایپربولیک معکوس یک عدد
‎math.atan()‎ محاسبه ی آرک تانژانت یک عدد (به رادیان)
‎math.atan2()‎ محاسبه آرک تانژانت نقطه ی (x,y) به رادیان
‎math.atanh()‎ محاسبه تانژانت هایپربولیک معکوس یک عدد
‎math.ceil()‎ گرد کردن عدد به نزدیکترین عدد صحیح بزرگتر
‎math.comb()‎ محاسبه ی ترکیب دو عدد- تعداد حالات انتخاب k شیء از بین n شیء بدون ترتیب و تکرار
‎math.copysign()‎ برگرداندن یک عدد اعشاری که مقدار آن از پارامتر اول و علامت آن از پارامتر دوم برداشته می شود
‎math.cos()‎ محاسبه کسینوس یک عدد
‎math.cosh()‎ محاسبه کسینوس هایپربولیک یک عدد
‎math.degrees()‎ تبدیل یک زاویه از رادیان به درجه
‎math.dist()‎ محاسبه ی فاصله اقلیدسی بین دو نقطه
‎math.erf()‎ محاسبه ی تابع خطای یک عدد
‎math.erfc()‎ محاسبه تابع خطای مکمل یک عدد
‎math.exp()‎ محاسبه ی مقدار E به توان x
‎math.expm1()‎  Ex – 1
‎math.fabs()‎ محاسبه قدر مطلق یک عدد
‎math.factorial()‎ محاسبه ی فاکتوریل یک عدد
‎math.floor()‎ گرد کردن عدد ورودی به نزردیک ترین عدد صحیح کوچکتر
‎math.fmod()‎ محاسبه باقیمانده تقسیم x/y
‎math.frexp()‎ محاسبه ی عدد مانتیس و نمایی یک عدد
‎math.fsum()‎ محاسبه ی جمع اعضای یک مجموعه
‎math.gamma()‎ محاسبه ی تابع گامای یک عدد x
‎math.gcd()‎ محاسبه ی بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد صحیح
‎math.hypot()‎ محاسبه نرم اقلیدسی
‎math.isclose()‎ بررسی اینکه آیا دو عدد به هم نزدیکند یا نه
‎math.isfinite()‎ بررسی اینکه آیا عدد محدود است یا نه
‎math.isinf()‎ بررسی اینکه آیا عدد بینهایت است یا نه
‎math.isnan()‎ بررسی اینکه آیا عدد ورودی NaN است یا نه
‎math.isqrt()‎ محاسبه جذر عدد و گرد کردن آن به نزدیک ترین عدد صحیح کوچکتر
‎math.ldexp()‎ معکوس تابع ‎math.frexp()‎ که برابر است با x * (2**i)
‎math.lgamma()‎ محاسبه ی گاما لگاریتم x
‎math.log()‎ محاسبه لگاریتم یک عدد
‎math.log10()‎ محاسبه لگاریتم x بر مبنای 10
‎math.log1p()‎ محاسبه لگاریتم طبیعی 1+x
‎math.log2()‎ محاسبه لگاریتم x بر مبنای 2
‎math.perm()‎ محاسبه جایگشت دو عدد – تعداد حالات انتخاب k شیء از بین n شیء با ترتیب و بدون تکرار
‎math.pow()‎ محاسبه x به توان y
‎math.prod()‎ محاسبه حاصلضرب تمام اعضای یک مجموعه
‎math.radians()‎ تبدیل درجه به رادیان
‎math.remainder()‎ محاسبه کمترین عددی که می تواند مقسوم را به مقسوم علیه بخش پذیر کند
‎math.sin()‎ محاسبه سینوس یک عدد
‎math.sinh()‎ محاسبه سینوس هایپربولیک یک عدد
‎math.sqrt()‎ محاسبه جذر یک عدد
‎math.tan()‎ محاسبه تانژانت یک عدد
‎math.tanh()‎ محاسبه تانژانت هایپربولیک یک عدد
‎math.trunc()‎ جدا کردن بخش صحیح از بخش اعشاری از یک عدد

 

ثابت ها

ثابت توضیحات
math.e عدد اویلر (2.7182…)
math.inf مثبت بینهایت
math.nan NaN
math.pi عدد پی (3.1415…)
math.tau ثابت tau (6.2831…)
backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*

    user-g3dw پاسخ

    جامع و کامل✔