بکندباز

تابع ‎serialize()‎ در PHP

مثال

تبدیل یک متغیر به شکلی که قابل ذخیره سازی باشد:

<?php
$data = serialize(array("Red", "Green", "Blue"));
echo $data;
?>

توضیحات

تابع ‎serialize()‎ مقدار داده شده را به شکلی تبدیل می کند که قابل ذخیره سازی باشد.

سریال کردن داده ها به این معنی است که آنرا به دنباله ای از بیت ها تبدیل کنیم تا بتوان آنها را در یک فایل یا حافظه ی بافر ذخیره کرد و یا در یک شبکه انتقال داد.

سینتکس

serialize(value);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
valueاجباری. متغیر

تست آنلاین تابع ‎serialize()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0