بکندباز

تابع ‎basename()‎ در PHP

مثال

نام فایل را از مسیر داده شده بر می گرداند:

<?php
$path = "/testweb/home.php";

//Show filename
echo basename($path) ."<br/>";

//Show filename, but cut off file extension for ".php" files
echo basename($path,".php");
?>

خروجی کد بالا:

home.php
home

توضیحات

تابع ‎basename()‎ از یک آدرس، نام فایل را استخراج می کند.

سینتکس

basename(path, suffix)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
pathاجباری. آدرس فایل
suffixاختیاری. پسوند فایل.
اگر نام فایل این پسوند را داشته باشد، پسوند از نام فایل در خروجی حذف می شود.

تست آنلاین تابع ‎basename()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0