بکندباز

تابع ()sizeof در PHP

مثال : تعداد المان های موجود در یک آرایه را برمیگرداند.

<?php
$cars=array("Volvo","BMW","Toyota");
echo count($cars);
?>

توضیحات

تابع ()sizeof تعداد المان های موجود در یک آرایه را برمیگرداند.

این تابع با تابع ()count برابر است.

دستور تابع

sizeof(array, mode)

مقادیر mode:

 • 0 – پیش فرض – همه ی المان های موجود در آرایه های چند بعدی را نمی شمارد
 • 1 – همه ی المان های موجود در آرایه های چند بعدی را می شمارد

تست آنلاین تابع ()sizeof

نتیجه:

کد هایی که این تابع درون آنها استفاده شده است:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0