بکندباز

تابع ‎atan2()‎ در PHP

مثال

چاپ آرک تانژانت دو متغیر با تابع ‎atan2()‎:

<?php
echo(atan2(0.50,0.50) . "<br>");
echo(atan2(-0.50,-0.50) . "<br>");
echo(atan2(5,5) . "<br>");
echo(atan2(10,20) . "<br>");
echo(atan2(-5,-5) . "<br>");
echo(atan2(-10,10));
?>

توضیحات

تابع ‎atan2()‎ آرک تانژانت y/x را برحسب رادیان برمیگرداند. که در آن x  و y مختصات نقطه ی (x,y) هستند.

سینتکس

atan2(y,x);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
yاجباری. یک عدد مثبت یا منفی
xاجباری. یک عدد مثبت یا منفی

تست آنلاین تابع ‎atan2()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0