بکندباز

متد ‎append()‎ در پایتون

مثال

افزودن آیتم به لیست fruits:

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry']
fruits.append("orange")

توضیحات

متد ‎append()‎ یک آیتم را به انتهای لیست اضافه می کند.

سینتکس

list.append(elmnt)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
elmnt اجباری. آیتمی که باید اضافه شود. که می تواند متن، عدد یا هر شیء دیگری باشد

مثال

افزودن یک لیست به یک لیست دیگر. لیست b به عنوان عضو چهارم به لیست a اضافه می شود:

a = ["apple", "banana", "cherry"]
b = ["Ford", "BMW", "Volvo"]
a.append(b)
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0