بکندباز

متد ‎append()‎ در پایتون

مثال

افزودن آیتم به لیست fruits:

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry']
fruits.append("orange")
print(fruits)

توضیحات

متد ‎append()‎ یک آیتم را به انتهای لیست اضافه می کند.

سینتکس

list.append(elmnt)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
elmnt اجباری. آیتمی که باید اضافه شود. که می تواند متن، عدد یا هر شیء دیگری باشد

مثال

افزودن یک لیست به یک لیست دیگر. لیست b به عنوان عضو چهارم به لیست a اضافه می شود:

a = ["apple", "banana", "cherry"]
b = ["Ford", "BMW", "Volvo"]
a.append(b)
print(a)

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

question