بکندباز

تابع ‎strval()‎ در PHP

مثال

چاپ مقدار متنی متغیر های مختلف:

<?php
$a = "Hello";
echo strval($a) . "<br>";

$b = "1234.56789";
echo strval($b) . "<br>";

$c = "1234.56789Hello";
echo strval($c) . "<br>";

$d = "Hello1234.56789";
echo strval($d) . "<br>";

$e = 1234;
echo strval($e) . "<br>";
?>

توضیحات

تابع ‎strval()‎ مقدار متنی یک متغیر را برمیگرداند. در واقع متغیر را به متن تبدیل می کند.

سینتکس

strval(variable);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
variableاجباری. متغیر

تست آنلاین تابع ‎strval()‎

نتیجه:

کد هایی که این تابع درون آنها استفاده شده است:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0