بکندباز

تابع ()ucfirst در PHP

مثال : تبدیل اولین حرف “hello” به حرف بزرگ:

<?php
echo ucfirst("hello world!");
?>

توضیحات

تابع ()ucfirst اولین حرف رشته ی ورودی را به حرف بزرگ تبدیل می کند.

توابع مرتبط:

 • lcfirst() – اولین حرف رشته ی ورودی را به حرف کوچک تبدیل می کند
 • ucwords() – اولین حرف تمام کلمات موجود در رشته ی ورودی را به حرف بزرگ تبدیل می کند
 • strtoupper() – تمام حروف یک رشته را به حروف بزرگ تبدیل می کند
 • strtolower() – تمام حروف یک رشته را به حروف کوچک تبدیل می کند

دستور تابع

ucfirst(string)

تست آنلاین تابع ()ucfirst

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0