بکندباز

تابع ‎move_uploaded_file()‎ در PHP

توضیحات

تابع ‎move_uploaded_file()‎ فایل آپلود شده را به آدرس مقصد منتقل می کند.

نکته: این تابع فقط روی فایل هایی که از طریق متد HTTP POST آپلود شده اند کار می کند.

نکته: اگر آدرس فایل مقصد از قبل وجود داشته باشد، باز نویسی می شود.

سینتکس

move_uploaded_file(file, dest)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
fileاجباری. نام فایل آپلود شده
destاجباری. آدرس موقعیت جدید فایل
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0