بکندباز

تابع ‎microtime()‎ در PHP

مثال

چاپ زمان timestamp بر حسب میکروثانیه:

<?php
echo(‎microtime()‎);
?>

توضیحات

تابع ‎microtime()‎ زمان Unix timestamp بر حسب میکروثانیه برمیگرداند.

سینتکس

microtime(return_float);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
return_floatاختیاری. اگر TRUE باشد، مشخص می کند که خروجی به جای متن باید، عدد اعشاری باشد. پبش فرض: FALSE

تست آنلاین تابع ‎microtime()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0