بکندباز

تابع ‎print_r()‎‎ در PHP

مثال

چاپ اطلاعات بعضی متغیر ها به شکلی که خوانایی بهتری داشته باشد:

<?php
$a = array("red", "green", "blue");
print_r($a);

echo "<br>";

$b = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
print_r($b);
?>

توضیحات

تابع ‎print_r()‎‎ اطلاعات متغیر را به شکلی که خوانایی بهتری داشته باشد، چاپ می کند.

سینتکس

print_r(variable, return);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
variable اجباری. متغیر
return اختیاری. اگر true باشد، تابع اطلاعات را برمیگرداند و چاپ نمی کند. پبش فرض false

تست آنلاین تابع ‎print_r()‎‎

نتیجه:

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*