بکندباز

تابع ‎print_r()‎ در PHP

مثال

چاپ اطلاعات بعضی متغیر ها به شکلی که خوانایی بهتری داشته باشد:

<?php
$a = array("red", "green", "blue");
print_r($a);

echo "<br>";

$b = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
print_r($b);
?>

توضیحات

تابع ‎print_r()‎ اطلاعات متغیر را به شکلی که خوانایی بهتری داشته باشد، چاپ می کند.

سینتکس

print_r(variable, return);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
variableاجباری. متغیر
returnاختیاری. اگر true باشد، تابع اطلاعات را برمیگرداند و چاپ نمی کند. پبش فرض false

تست آنلاین تابع ‎print_r()‎

نتیجه:

کد هایی که این تابع درون آنها استفاده شده است:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0