بکندباز

تابع ‎intval()‎ در PHP

مثال

استخراج مقدار عدد صحیح از متغیر های مختلف:

<?php
$a = 32;
echo intval($a) . "<br>";

$b = 3.2;
echo intval($b) . "<br>";

$c = "32.5";
echo intval($c) . "<br>";

$d = array();
echo intval($d) . "<br>";

$e = array("red", "green", "blue");
echo intval($e) . "<br>";
?>

توضیحات

تابع ‎intval()‎ عدد صحیح را از یک متغیر استخراج می کند.

سینتکس

intval(variable, base);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
variableاجباری. متغیر
baseاختیاری. مبنای تبدیل. فقط وقتی که variable از نوع متنی باشد.پیشفرض =  10

تست آنلاین تابع ‎intval()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0