بکندباز

متد ‎add()‎ در پایتون

مثال

افزودن یک آیتم به ست fruits:

fruits =  {"apple", "banana", "cherry"}

fruits.add("orange") 

print(fruits)

توضیحات

متد ‎add()‎ یک آیتم به ست اضافه می کند. اگر آیتم از قبل وجود داشته باشد دوباره اضافه نمی شود.

سینتکس

set.add(elmnt)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
elmnt اجباری. آیتم

مثال

آیتمی که از قبل در ست وجود دارد دوباره اضافه نمی شود:

fruits = {"apple", "banana", "cherry"}

fruits.add("apple")

print(fruits)
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0