بکندباز

تابع ‎filectime()‎ در PHP

مثال

چاپ زمان آخرین تغییر در فایل “webdictionary.txt”:

<?php
echo filectime("webdictionary.txt");
echo "<br>";
echo "Last changed: ".date("F d Y H:i:s.", filectime("webdictionary.txt"));
?>

توضیحات

تابع ‎filectime()‎ زمان آخرین تغییری که روی فایل ورودی اعمال شده است را در خروجی برمیگرداند. تغییر در مجوز های فایل، صاحب فایل و …

نکته: برای به دست آوردن زمان آخرین تغییراتی که روی محتوای فایل انجام شده است از تابع ‎filemtime()‎ استفاده می کنیم.

نکته: نتیجه ی این تابع کش می شود. و در صورت نیاز با استفاده از تابع ‎clearstatcache()‎ می توانیم کش را پاک کنیم.

سینتکس

filectime(filename)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
filenameاجباری. آدرس فایل

 

 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0