بکندباز

تابع ()strlen در PHP

مثال : طول رشته ی “Hello” را چاپ کن.

<?php
echo strlen("Hello");
?>

توضیحات

تابع ()strlen طول رشته ورودی را برمی گرداند.

دستور تابع

strlen(string)

تست آنلاین تابع ()strlen

نتیجه:

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0