بکندباز

تابع ‎atanh()‎ در PHP

مثال

چاپ تانژانت هایپربولیک معکوس اعداد مختلف:

<?php
echo(atanh(M_PI_4) . "<br>");
echo(atanh(0.50) . "<br>");
echo(atanh(-0.50) . "<br>");
echo(atanh(1) . "<br>");
echo(atanh(-1));
?>

توضیحات

تابع ‎atanh()‎ تانژانت هایپربولیک معکوس یک عدد را برمیگرداند.

سینتکس

atanh(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
numberاجباری. یک عدد

تست آنلاین تابع ‎atanh()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0