بکندباز

تابع ‎var_dump()‎ در PHP

مثال

چاپ اطلاعات کامل درباره ی متغیر ها:

<?php
$a = 32;
echo var_dump($a) . "<br>";

$b = "Hello world!";
echo var_dump($b) . "<br>";

$c = 32.5;
echo var_dump($c) . "<br>";

$d = array("red", "green", "blue");
echo var_dump($d) . "<br>";

$e = array(32, "Hello world!", 32.5, array("red", "green", "blue"));
echo var_dump($e) . "<br>";

// Dump two variables
echo var_dump($a, $b) . "<br>";
?>

توضیحات

تابع ‎var_dump()‎ اطلاعاتی را درباره ی یک یا چند متغیر چاپ می کند. نوع متغیر و مقدار آن

سینتکس

var_dump(var1, var2, ...);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
var1, var2, …اجباری. متغیر(ها)

تست آنلاین تابع ‎var_dump()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0