بکندباز

تابع ‎var_dump()‎‎ در PHP

مثال

چاپ اطلاعات کامل درباره ی متغیر ها:

<?php
$a = 32;
echo var_dump($a) . "<br>";

$b = "Hello  world!";
echo var_dump($b) . "<br>";

$c = 32.5;
echo  var_dump($c) . "<br>";

$d = array("red", "green",  "blue");
echo var_dump($d) . "<br>";

$e = array(32, "Hello world!", 32.5, array("red", "green", "blue"));
echo  var_dump($e) . "<br>";

// Dump two variables
echo  var_dump($a, $b) . "<br>";
?>

توضیحات

تابع ‎var_dump()‎‎ اطلاعاتی را درباره ی یک یا چند متغیر چاپ می کند. نوع متغیر و مقدار آن

سینتکس

var_dump(var1, var2, ...);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
var1, var2, … اجباری. متغیر(ها)

تست آنلاین تابع ‎var_dump()‎‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*