بکندباز

تابع ‎zip_close()‎ در PHP

مثال

باز کردن، خواندن و بستن یک فایل ZIP:

<?php
$zip = zip_open("test.zip");
zip_read($zip);

// some code

zip_close($zip);
?>

توضیحات

تابع ‎zip_close()‎ یک فایل ZIP که با تابع ‎zip_open()‎ باز شده است را می بندد.

سینتکس

zip_close(zip)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
zipاجباری. فایل ZIP باز شده
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0