بکندباز

تابع ()array_unshift در PHP

مثال : مقدار blue را به آرایه اضافه کن.

<?php
$a=array("a"=>"red","b"=>"green");
array_unshift($a,"blue");
print_r($a);
?>

توضیحات

تابع ()array_unshift المان های جدیدی را به آرایه اضافه می کند. این المان های جدید به ابتدای آرایه اضافه می شوند.

شما می توانید یک یا چند المان به آرایه ی خود اضافه کنید.

دستور تابع

array_unshift(array, value1, value2, value3, ...)

تست آنلاین تابع ()array_unshift

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*