بکندباز

تابع ‎abs()‎ در پایتون

مثال

به دست آوردن مقدار مطلق یک عدد:

x = abs(-7.25)

توضیحات

تابع‎abs()‎ مقدار مطلق عدد ورودی را محاسبه می کند.

سینتکس

abs(n)

مثال

به دست آوردن مقدار مطلق یک عدد:

x = abs(3+5j)
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0