بکندباز

تابع ()stripos در PHP

مثال : اولین موقعیت تطابق php را در داخل متن پیدا کن.

<?php
echo stripos("I love php, I love php too!","PHP");
?>

توضیحات

تابع ()stripos اولین موقعیت تطابق یک رشته در رشته دیگر را برمیگرداند.

دستور تابع

stripos(string,find,start)

تست آنلاین تابع ()stripos

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0