بکندباز

تابع ‎ftp_get()‎ در PHP

مثال

دانلود یک فایل از سرور FTP و ذخیره ی آن درون یک فایل محلی:

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

$local_file = "local.zip";
$server_file = "server.zip";

// download server file
if (ftp_get($ftp_conn, $local_file, $server_file, FTP_ASCII))
 {
 echo "Successfully written to $local_file.";
 }
else
 {
 echo "Error downloading $server_file.";
 }

// close connection
ftp_close($ftp_conn);
?>

توضیحات

تابع ‎ftp_get()‎ یک فایل را از سرور FTP دریافت (دانلود) می کند، و آن را درون یک فایل محلی ذخیره می کند.

سینتکس

ftp_get(ftp_conn, local_file, server_file, mode, startpos);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
ftp_connاجباری. اتصال FTP
local_fileاجباری. آدرس فایل محلی – اگر از قبل وجود داشته باشد، باز نویسی می شود
server_fileاجباری. فایلی که باید از سرور دانلود شود
modeاختیاری. مد انتقال. مقادیر احتمالی:FTP_ASCII یا FTP_BINARY
startposاختیاری.موقعیت در فایل روی سرور که دانلود باید از آنجا آغاز شود
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0