بکندباز

تابع ‎strftime()‎‎ در PHP

مثال

فرمت دهی زمان و تاریخ محلی بر اساس تنظیمات محلی:

<?php
echo(strftime("%B %d %Y, %X %Z",mktime(20,0,0,12,31,98)));
setlocale(LC_ALL,"hu_HU.UTF8");
echo(strftime("%Y. %B %d. %A. %X %Z"));
?>

توضیحات

تابع ‎strftime()‎ یک زمان و/یا تاریخ محلی را بر اساس تنظیمات محلی فرمت دهی می کند.

نکته: تابع ‎gm‎strftime()‎‎ را نیز مطالعه کند. که تاریخ و زمان GMT/UTC را بر اساس یک تنظیمات محلی، فرمت دهی می کند.

سینتکس

strftime(format, timestamp)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
format اجباری. نحوه ی فرمت دهی:

 • ٪ a – خلاصه شده ی نام هفته
 • ٪ A – نام هفته ی کامل
 • ٪ b – خلاصه شده ی نام ماه
 • ٪ B – نام ماه کامل
 • ٪ c – نمایش تاریخ و زمان ترجیحی
 • ٪ C – عدد قرن (سال تقسیم بر 100 ، از 00 تا 99)
 • ٪ d – روز ماه (01 تا 31)
 • ٪ D – همان٪ m /٪ d /٪ y است
 • ٪ e – روز ماه (1 تا 31)
 • ٪ g – مانند٪ G ، اما بدون قرن
 • ٪ G – سال 4 رقمی مربوط به شماره هفته ISO (رجوع به فرمت ٪ V)
 • .٪ h – همان٪ b است
 • ٪ H – ساعت ، با استفاده از ساعت 24 ساعته (00 تا 23)
 • ٪ I – ساعت ، با استفاده از ساعت 12 ساعته (01 تا 12)
 • ٪ j – روز سال (001 تا 366)
 • ٪ m – ماه (01 تا 12)
 • ٪ M – دقیقه
 • ٪ n – کاراکتر خط جدید
 • ٪ p – با توجه به مقدار زمان داده شده ، am یا pm است
 • ٪ r – زمان در فرمت صبح و بعد از ظهر
 • ٪ R – زمان در علامت گذاری 24 ساعته
 • ٪ S – ثانیه
 • ٪ t – کاراکتر تب
 • ٪ T – زمان فعلی ، برابر با٪ H:٪ M:٪ S
 • ٪ u – روز هفته به عنوان عدد (1 تا 7) ، دوشنبه = 1.
 • ٪ U – شماره هفته سال جاری ، اولین یکشنبه به عنوان اولین روز هفته ی اول شروع می شود
 • ٪ V – شماره هفته ISO 8601 از سال جاری (01 تا 53) ، جایی که هفته 1 اولین هفته ای است که حداقل 4 روز در سال جاری دارد و اولین روز هفته دوشنبه است
 • %W – شماره هفته سال جاری ، اولین دوشنبه به عنوان اولین روز هفته ی اول شروع می شود
 • ٪ w – روز هفته به عنوان یک عدد دهدهی ، یکشنبه = 0
 • ٪ x – نمایش ترجیحی تاریخ بدون زمان
 • ٪ X – نمایش ترجیحی زمان بدون تاریخ
 • ٪ y – سال بدون یک قرن (دامنه 00 تا 99)
 • ٪ Y – سال به همراه قرن
 • ٪ Z یا٪ z – منطقه زمانی یا نام یا مخفف
 • ٪٪ – خود کاراکتر ٪
timestamp اختیاری. زمان timestamp – پیشفرض = مقدار تابع ‎time()‎

 


تست آنلاین تابع ‎strftime()‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*