بکندباز

تابع ()array در PHP

مثال : ایجاد یک آرایه ی عددی به نام cars$، قرار دادن سه مقدار برای آن، و چاپ یک متن که شامل مقادیر آرایه است:

<?php
$cars=array("Volvo","BMW","Toyota");
echo "I like " . $cars[0] . ", " . $cars[1] . " and " . $cars[2] . ".";
?>
نتیجه:
I like Volvo, BMW and Toyota.

توضیحات

تابع ()array برای ایجاد آرایه ها به کار می رود.

در PHP سه نوع آرایه وجود دارد:

  • Indexed arrays -آرایه های عددی که ایندکس های عددی دارند
  • Associative arrays – آرایه های انجمنی که کلید های با نام مشخص دارند
  • Multidimensional arrays – آرایه های چند بعدی که شامل آرایه ایست که در درونش چندین آرایه وجود دارد

دستور تابع برای آرایه های عددی

array(value1, value2, value3, etc.)

دستور تابع برای آرایه های انجمنی

array(key=>value,key=>value,key=>value,etc.)

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*