بکندباز

تابع ()strpos در PHP

مثال : موقعیت اولین تطابق کلمه “php” در متن.

<?php
echo strpos("I love php, I love php too!","php");
?>

توضیحات

تابع ()strpos مکان اولین تطابق یک متن در یک متن دیگر را در خروجی برمیگرداند.

دستور تابع

strpos(string,find,start)

تست آنلاین تابع ()strpos

نتیجه:

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0