بکندباز

تابع ‎ftp_nb_put()‎ در PHP

مثال

آپلود یک فایل محلی روی یک فایل در سرور FTP:

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

$local_file = "localfile.txt";
$server_file = "serverfile.txt";

// initiate upload
$d = ftp_nb_put($ftp_conn, $server_file, $local_file, FTP_BINARY)

while ($d == FTP_MOREDATA)
 {
 // do whatever you want
 // continue uploading
 $d = ftp_nb_continue($ftp_conn);
 }

if ($d != FTP_FINISHED)
 {
 echo "Error uploading $local_file";
 exit(1);
 }

// close connection
ftp_close($ftp_conn);
?>

توضیحات

تابع ‎ftp_nb_put()‎  یک فایل را روی سرور FTP آپلود می کند (non-blocking).

نکته: این تابع ( برخلاف تابع ftp_put()) فایل را به صورت آسنکرون آپلود می کند پس می توانید کد های دیگر را هم در حین آپلود، اجرا کنید.

سینتکس

ftp_nb_put(ftp_conn, remote_file, local_file, mode, startpos);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
ftp_connاجباری. اتصال FTP
remote_fileاجباری. آدرس فایل مقصد در سرور که باید به آنجا آپلود شود
local_fileاجباری. آدرس فایل محلی که قرار است آپلود شود
modeاختیاری. مد انتقال – مقادیر احتمالی : FTP_ASCII یا FTP_BINARY
startposاختیاری.موقعیت در فایل ریموت که آپلود از آنجا شروع می شود
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0