بکندباز

تابع ‎getattr()‎‎ در پایتون

مثال

دریافت مقدار ویژگی “age” از کلاس “Person”:

class Person:
  name = "John"
  age = 36
  country = "Norway"

x = getattr(Person, 'age')
print(x)

توضیحات

تابع ‎getattr()‎‎ مقدار ویژگیِ مشخص شده را برمیگرداند

سینتکس

getattr(object, attribute, default)

مثال

استفاده از پارامتر “default” برای چاپ یک پیام برای وقتی که ویژگیِ مشخص شده در کلاس وجود ندارد.

class Person:
  name = "John"
  age = 36
  country = "Norway"

x = getattr(Person, 'page', 'my message')
print(x)

توابع مرتبط

تابع ‎delattr()‎‎ ویژگیِ مشخص شده را از کلاس حذف می کند

تابع ‎hasattr()‎‎ چک می کند که آیا ویژگی مشخص شده در کلاس وجود دارد یا نه

تابع ‎setattr()‎‎ برای ویژگی مشخص شده، یک مقدار ست می کند

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*