بکندباز

تابع ‎getattr()‎ در پایتون

مثال

دریافت مقدار ویژگی “age” از کلاس “Person”:

class Person:
  name = "John"
  age = 36
  country = "Norway"

x = getattr(Person, 'age')

توضیحات

تابع ‎getattr()‎ مقدار ویژگیِ مشخص شده را برمیگرداند

سینتکس

getattr(object, attribute, default)

مثال

استفاده از پارامتر “default” برای چاپ یک پیام برای وقتی که ویژگیِ مشخص شده در کلاس وجود ندارد.

class Person:
  name = "John"
  age = 36
  country = "Norway"

x = getattr(Person, 'page', 'my message')

توابع مرتبط

تابع ‎delattr()‎ ویژگیِ مشخص شده را از کلاس حذف می کند

تابع ‎hasattr()‎ چک می کند که آیا ویژگی مشخص شده در کلاس وجود دارد یا نه

تابع ‎setattr()‎ برای ویژگی مشخص شده، یک مقدار ست می کند

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0