بکندباز

تابع ‎date_default_timezone_set()‎ در PHP

مثال

تعیین منطقه ی زمانی پیش فرض:

<?php
date_default_timezone_set("Asia/Bangkok");
echo date_default_timezone_get();
?>

توضیحات

تابع ‎date_default_timezone_set()‎ منطقه زمانی پیش فرض را برای تمام توابع مربوط به تاریخ و زمان در طول کد تعیین می کند.

سینتکس

date_default_timezone_set(timezone)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
timezoneاجباری. منطقه ی زمانی، مثل “UTC” یا “Europe/Paris”.

لیست منطفه های زمانی:

http://www.php.net/manual/en/timezones.php

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0