بکندباز

تابع ‎is_infinite()‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه آیا عدد بینهایت است یا نه:

<?php
echo is_infinite(2) . "<br>";
echo is_infinite(log(0)) . "<br>";
echo is_infinite(2000);
?>

توضیحات

تابع ‎is_infinite()‎ چک می کند که آیا عدد بینهایت است یا نه.

اگر عددی خارج از محدوده ی مجاز اعداد اعشاری PHP باشد، بینهایت محسوب می شود.

سینتکس

is_infinite(value);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
valueاجباری. عدد

تست آنلاین تابع ‎is_infinite()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0