بکندباز

تابع ‎is_file()‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه آیا ورودی داده شده به تابع، یک فایل است یا نه؟

<?php
$file = "test.txt";
if(is_file($file)) {
 echo ("$file is a regular file");
} else {
 echo ("$file is not a regular file");
}
?>

نمونه خروجی کد بالا:

test.txt is a regular file

توضیحات

تابع ‎is_file()‎ مشخص می کند که آیا ورودی تابع، یک فایل عادی است یا خیر.

سینتکس

is_file(file)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
fileاجباری. آدرس فایل
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0