بکندباز

تابع ‎is_iterable()‎‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه آیا متغیر قابل تکرار است یا نه:

<?php
$a = "Hello";
echo "a is " . is_iterable($a) . "<br>";

$b = array("red", "green", "blue");
echo "b is  " . is_iterable($b) . "<br>";

$c =  array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
echo "c is " . is_iterable($c) .  "<br>";

$d = [1, 2, 3];
echo "d is " . is_iterable($d) . "<br>";
?>

توضیحات

تابع ‎is_iterable()‎ چک می کند که آیا محتوای متغیر قابل تکرار است یا نه.

این تابع اگر متغیر قابل تکرار باشد true یا (1) برمیگرداند و در غیر اینصورت false یا هیچی.

سینتکس

is_iterable(variable);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
variable اجباری. متغیر

تست آنلاین تابع ‎is_iterable()‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*