بکندباز

تابع ()prev در PHP

مثال : مقدار المان کنونی و المان بعدی و دوباره المان قبلی آرایه را چاپ کن:

<?php
$people = array("Peter", "Joe", "Glenn", "Cleveland");

echo current($people) . "<br>";
echo next($people) . "<br>";
echo prev($people);
?>

توضیحات

تابع ()prev اشاره گر داخلی آرایه را به المان قبلی می برد و آن را چاپ می کند

توابع مرتبط:

  • current()‎ – مقدار آیتم کنونی یک آرایه را برمیگرداند
  • end()‎ – اشاره گر داخلی آرایه را به آخرین می برد و آن را چاپ می کند
  • next()‎ – اشاره گر داخلی آرایه را به المان بعدی می برد و آن را چاپ می کند
  • reset()‎ – اشاره گر داخلی آرایه را به اولین المان می برد و آن را چاپ می کند
  • each()‎ – کلید و مقدار کنونی را برمیگرداند و اشاره گر را جلو می برد

دستور تابع

prev(array)

تست آنلاین تابع ()prev

نتیجه:

 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*