بکندباز

تابع ‎date_time_set()‎ در PHP

مثال

تنظیم زمان:

<?php
$date=date_create("2013-05-01");
date_time_set($date,13,24);
echo date_format($date,"Y-m-d H:i:s");
?>

توضیحات

تابع ‎date_time_set()‎ زمان را تنظیم می کند.

سینتکس

date_time_set(object, hour, minute, second, microseconds)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
objectاجباری. یک شیء DateTime که با تابع ‎date_create()‎ ساخته شده است
hourاجباری. ساعت
minuteاجباری. دقیقه
secondاختیاری. ثانیه- پیشفرض 0
microsecondsاختیاری. میکروثانیه – پیشفرض 0
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0